มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ออกหน่วยให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกาบัง โครงการกู้ชีพประจำบ้าน

61

วันที่ 2 เมษายน 2561
เวลาประมาณ 09.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้ออกหน่วยให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกาบังบ้านบาละตามโครงการกูชีพประจำบ้าน จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมกับโรงพยาบาลทั้ง 8 อำเภอ
ณ โรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยทางหน่วยรับผิดชอบฐานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและถ่ายทอดองค์ความเรื่องกู้ชีพทางน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกับทีมวิทยากรโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ