เลือกหน้า

วันที่ 04  มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10:00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับประสานงานจาก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีกิจกรรมจัดอบรม การพัฒนาศักยภาพผู็ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ (งาน EMS) ณ ห้องประชุมภักดีบดิทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้จัดส่งอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานกู้ชีพ  ภาระกิจอบรมในครั้งบรรลุไปด้วยดี

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ