เลือกหน้า

เวลา 10.00 น. คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่ง ได้ชุนนุมประท้วงขับไล่ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสายัณห์ ต่ายหลี  ออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลบริหารโรงเรียนไม่เป็นธรรม และใช้อำนาจเผด็จการในการบริหารโรงเรียน

แถลงการณ์นักเรียนผู้ปกครองศิษย์เก่า อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวให้ผอ.พ้นจากการเป็นผู้บริหารอิสลามวิทยาลัย
ด้วยผู้ปกครอนักเรียนครู อาจารย์มีความเห็นพองต้องกันที่จะไม่ให้ผอ.บริหารงานอิสลามวิทยาลัยอีกต่อไปเพราะได้ทำให้สถาบันมีความตกต่ำและเสื่อมเสีย ดังนี้
1.ผอ.ไม่ใข้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรทางการศึกษา
2.ใช้อำนาจเผด็จการส่งผลในการบั่นทอนกำลังใจต่อการเรียนการสอน
3.ไม่นำพาต่อหลักการใช้นโยบายยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางขาดเมตตาธรรมและมีแนวโน้มที่จะส่งผลทางจริยธรรมในภายภาคหน้า
4.มีพฤติการบริหารงบประมาณอันไม่โปร่งใสหลายประการ
เนื่องด้วยแห่งเหตุพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขนำสู่ความตกต่ำของการจัดการศึกษา ดังนี้คณะครูอาจารย์/ผู้ปกครอง/นักเรียนจึงขอให้นายสาญัณย์ ต่ายหลีพ้นจากสภาพจากการบริหารสถาบันแห่งนี้
จึงโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง
ด้วยโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยเป็นองค์กรมุสลิมที่จัดการเนียนการสอนภาคสามัญและภาคศาสนาเข้าด้วยกันเป็นแบบองค์รวม กล่าวคืออิสลามวิทยาลัยเปรียบเสมือนเบ้าหลอมผลิตเยาวชนชาย-หญิงที่จะเข้าไปมีบทบาทเป็นบุคคลากรชั้นนำในสังคมนับแต่ พศ.2439 เป็นต้นมา องค์กรนี้ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการฝึกฝนในวิถึชีวิตการอยู่เป็นชุมชนเดียวกันมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลากรที่มีจิตวิญาณพร้อมไปกับความสามารถให้ให้พัฒนาเท่าทันกับยุคสมัยมาตลอดเวลา 67 ปี
บัดนีนายสาญัณย์ ต่ายหลี (ผู้อำนวยการ) ได้ใช้การลุแก่อำนาจการบริหารมาลบล้างเกีรติภูมิของสถาบันผอ.ผู้นี้ได้ทำให้องค์กรที่รักยิ่งของเราตกต่ำไปอยู่ในความเสื่อมที่ล้าหลังอย่างน่าเสียดาย ผอ.ท่านนี้กำลังทำให้องคฺกรที่มีพัฒนาการทางหลักนโยบายแบบพิเศษของเรากลายเป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มุ่งหากำไรเอาเปรียบผู้ปกครองและบุคคลากรอย่างไร้สำนึกรับผิดชอบชั่วดีเขาพยายามเปลี่ยนความเป็นโรงเรียนแห่งขุมชนให้กลายเป็นองค์กรทางธุรกิจที่เห็นแก่ผลประโยชน์เงินตรา,ลาภยศ
1.ไม่นำพาต่อนโยบายที่เอานักเรียนเป็นศูยน์กลางเขาใช้อำนาจลงโทษนักเรียนให้เกิดความอับอายด้วยคำสบถเยี่งคนชั้นต่ำส่งผลให้เกิดการบั่นทอนต่อกำลังใจที่จะขวนขวายใฝ่การเรียนรู้
2.ผอ.ท่านนี้ไม่สนใจที่จะส่งเสริมกีฬาอันเป็นกระบวนการส่งเสริมทางการศึกษา กีฬารักบี้ที่สืบทอดคู่กับสถาบันนี้มาช้านานถูกเขาตัดออกโดยไม่คำนึงกีฬาที่สะท้อนศักดิ์ศรีของสถาบันฯลฯ
3.ต่อการบริหารจัดการบุคคลากรผอ.ท่านนี้ได้ใช้อำนาจอย่างหยาบช้าขาดซึ่งธรรมาภิบาลเขาส่งเสริมอำนาจเพื่อตัสเขาเองโดยสร้าวบรรยากาศความจัดแย้งเลือกที่รักมักทีชังผู้มีคว่มเห็นต่างถูกเบียดขับกดดัน แต่ผู้พินอบพิเทาผู้ใกล้ชิดเขากลับปกป้องให้ผลประโยชน์ต่างคอบแทน แม้จะต้องถึงจั้นทำผิดกฏหมายปลอมแปลงเอกสาร ทั้งหลายทั้วปวงนี้มันได้สะท้อนการขาดซึ่งสุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นแบบอย่างให้เกิดสภาพการณ์ก้าวร้าวรุแรงในองค์กรระบาดไปถึงนักเรียนถือเป็นความเสียหายทางจริยธรรมที่สั่งสมขึ้นเรื่อยอย่างน่าตกใจ
4.การบริหารงบประมาณฯก็ส่อถึงการคอรับชั่น เช่น โครงการติดแอร์คอดิชั่นใราคารอเนกประสงค์ที่มีเงื่อนงำอย่างมากมาย ฯลฯ.
ด้วยมูลเหตุดังกล่าวพวกเราจึงเห็นว่าผอ.ท่านนี้ไม่มีความเหม่าะสมซึ่งประการทั้งปวง พี่น้องทื่เคารพรักทั้งหลายในฐานะที่สถาบันนี้เป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นศักดิ์ศรีแห่งสังคมมุสลืม เราขอเชิญชวนให้ท่านใช้บทบาทสิทธิหน้าที่ของชาวมุสลิมออกมาร่วมกันปกป้ององค์กรแห่งศักดิ์ศรีมาร่วมแสดงออกถึงการรักษาฟื้นฟู้ให้องค์นี้ก้าวเดินต่อไปอย่างถูกทำนองครองธรรม
ด้วยความเคารนับถือ
คณะผู้ปกครอง,ครูอาจารย์,บุคคล่ากร,นักเรียน,พี่น้องมุสลิมและชาวชุมชน

 


ที่มา : http://www.mtoday.co.th

https://www.facebook.com/amandee7

https://www.facebook.com/amandee7/posts/1436195143092273