สำนักงานของมูลนิธิ ฯ ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐๐/๑๒๒ หมู่บ้านออมทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๓๑-๓๓๒๑