บูรณาการ 3 กองทุนเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล

133

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต โดยสามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนโดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

นายโกวิทกล่าวอีกว่า สปส.ยังได้ปรับรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มให้กับสถานพยาบาลในความตกลงของ สปส. โดยจะกันเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่รักษาผู้ประกันตนในกรณีเข้ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลใดก็ตาม เพราะ สปส.เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยไม่กระทบกับต้นทุนการรักษาของโรงพยาบาล ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการจะเปลี่ยนโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมสามารถเขียนคำร้องและยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ที่มา : มติชนออนไลน์