เลือกหน้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาประมาณ 13.00 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับประสานจากเจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารพรานที่ 41 จัดอบรมให้ความรู้แก่ทหารใหม่ในการเคลื่อนผู้บาดเจ็บในสภาวะฉุกเฉินและการดูแลผู้บาดเจ็บในขั้นเบื้องต้น ณ กรมทหารพรานที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ