เลือกหน้า

วันที่ 28-31 มีนาคม 2561

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติอำเภอรามัน ยล.1 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2  ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ นร.1 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมือง นร.2 ร่วมส่งอาสาสมัคร เข้าฝึกอบรม ตอบโต้ภัยพิบัติ DMAT THAILAND รุ่นที่ 14 ณ.ค่ายกัลยาณิวัฒนา กองร้อยกองบังคับการ ร.151 พัน.2 จังหวัดนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ