เลือกหน้า

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายและการฟื้นคืนชีพหรือ CPR แก่สมาชิก อปพร ประจำตำบลวังพญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ