เลือกหน้า

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 13:40 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1  รับแจ้งจากญาติออกรับร่างผู้เสียชีวิตจากชุมชนกาแลตาแป
นำส่งมัสยิดตะโละมาเนาะ 300 ปี  ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พบผู้เสียชีวิต 1 ราย นาง สีพะ ตีงี อายุ 69 ปี
ทางมูลนิธิจึงได้จัดอาสาสมัครทำการเคลื่อนย้ายนำส่งภูมิลำเนา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ